Categories
ประวัติศาสตร์

ศูนย์แพทย์พัฒนา มูลค่าที่จ่ายเพื่อลดต้นทุนเวลา

ศูนย์แพทย์พัฒนา มูลค่าที่จ่ายเพื่อลดต้นทุนเวลา
คลีนิคที่ตั้งขึ้นเพื่อเข้าถึงชนชั้นกลาง
ด้วยราคาที่รับได้ แลกกับบริการที่ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามากนัก
Centrovirtual จะพาคุณไปดูความเป็นมาของที่นี่กัน

ศูนย์แพทย์พัฒนา

ศูนย์แพทย์พัฒนา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกแขนงอาชีพ จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด เพื่อบริหารงานคลินิกขึ้น พระราชทานนามว่า “ศูนย์แพทย์พัฒนา” พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย และ “รูปกากบาทสามมิติ” ให้เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์แพทย์แห่งนี้

ศูนย์แพทย์พัฒนา จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางพระราชดำริ บนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท่านองคมนตรี พล.ร.ต.มล.อัศนี ปราโมช เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ และในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเจิมสิริมงคล บนแผ่นศิลาจำลอง ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ศูนย์แพทย์พัฒนามิใช่จะเป็นที่รวมแต่เฉพาะแพทย์เท่านั้นผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ เมื่อได้ทราบถึงปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ตกลงร่วมมือร่วมใจกันสรรค์สร้างสถานพยาบาลแห่งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง สถาปนิก มจ.ตรีทศยุทธ เทวกุล เป็นผู้ออกแบบถวาย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๕ โดยบริษัทคริสเตียนนี เนลสัน จนแล้วเสร็จ และทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

จากแนวพระราชดำริในลักษณะ ๓ ประสาน “บ้าน-วัด-โรงเรียน” หรือเรียกโดยย่อว่า “บวร” เป็นการนำจุดเด่นที่มีอยู่ในสังคมไทยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะ ที่มีการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุดการร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน พึ่งพาอาศัยกันนั้น กล่าวคือ บ้าน เป็นแหล่งพักพิงของสมาชิกในครอบครัว วัด เป็นศาสนสถานในการฝึกอบรมตนเองของพระสงฆ์ เป็นที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา โรงเรียนเป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปชุมชนที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทางสังคม คือศูนย์แพทย์พัฒนา ช่วยให้การดูแล ให้คำแนะนำรักษาผู้ป่วยในโรคทั่วไป และเฉพาะทางทุกระบบ ด้วยเครื่องมือทันสมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจำนวนหนึ่งที่มาถวายการรักษาพระองค์ที่สวยจิตรลดานั้น ช่วงเว้นจากการเข้าเวรตามเสด็จหรือถวายการรักษา น่าจะมาช่วยเหลือราษฎรบริเวณนี้และชุมชนใกล้เคียงศูนย์แพทย์พัฒนา จึงมีแพทย์ผู้รักษาส่วนหนึ่ง เป็นแพทย์ซึ่งเคยตามเสด็จหรือเคยถวายการรักษาส่วนพระองค์ และส่วนหนึ่งคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว โดยมีหลักการและเหตุผลของศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้คือ เป็นสถานที่ประกอบอาชีพสำหรับแพทย์โดยอิสระ เพื่อดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ โดยมิต้องถูกเบียดเบียนโดยนายทุน แต่ในเหตุผลดังกล่าวนั้น ศูนย์แพทย์พัฒนาต้องสามารถมีรายได้เพื่อดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วย ยึดนโยบายหลักกล่าวคือ ดำเนินการในรูปของบริษัทจำกัด ทำกิจการป้องกันและรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีทั้งผู้ให้และผู้รับริการ นำมาซึ่งการพัฒนาและขยายกิจการตามสมควร ขณะนี้มี พล.ต.นพ.เชิดชัย เจียมไชยศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นคลินิกขนาดใหญ่ (Super Clinic) ที่มีความพร้อมในด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Resuseitatons) ได้รับหนึ่ง โดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดีทั้งยังเป็นศูนย์รวมแพทย์และทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคทุกระบบประกอบไปด้วย แผนกอายุกรรม อายุกรรมทั่วไป โรคปอด หัวใจ ไต ผิวหนัง และเบาหวาน แผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมประสาท แผนกสูตินรีเวช แผนกกุมารเวช แผนกจิตเวช แผนกทันตกรรม แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกไตเทียม

มีห้องผ่าตัดสำหรับทำผ่าตัดตา เครื่องมือตรวจวินิจฉัยเลือก เอ็กซ์เรย์ เอ็กซ์เรย์ฟัน อัลตร้าซาวด์ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องไบโอแบคฟิดแบค และเครื่องล้างไต อันทันสมัย พร้อมให้บริการ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอัจฉริยะภาพและพระราชวิสัยทัสน์ในเรื่องของการพัฒนา การบริหารในด้านต่าง ๆ ทุกครั้งที่ทรงเสด็จแปรพระราชฐานในต่างจังหวัดพระองค์ทรงโปรดให้ หน่วยแพทย์พระราชทานที่ตามเสด็จไปด้วยนั้น นอกจากจะบริการด้านการแพทย์แก่ขบวนผู้โดยเสด็จพระราชดำเนินแล้ว ยังทรงให้ช่วยตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วย ที่มาขอรับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และยังโปรดให้เผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสืบมา

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กระทรวงการคลังจึงกำหนดให้คลินิกแพทย์พัฒนา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์ดำเนินการในรูปของบริษัทเอกชน เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามหนังสือจากกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๕๐๓.๒/ ว.๑๓๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๒ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสดุดี ถวายพระพรชัย ยกยอ่งเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

การบริการ ดีกว่ารัฐ แต่อาจจะไม่หรูเท่าเอกชน เรียกว่าระดับกลาง ราคารับได้ แต่ราคาถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนมาก

ทีนี้ พอหมอดี ยาดี ราคาถูก ก็ต้องทำใจเพราะคนจะเยอะ
(โรงพยาบาลเอกชนหรูๆ บริการไว เพราะ คนน้อยกว่า // คนน้อยเพราะราคามันแพง)

ใช้ยายี่ห้อดีด้วย ออริจินอลก็เยอะ ยานอกราคาพอๆกับซื้อร้านขายยาส่ง

ขอขอบคุณบทความสาระเนื้อหาเพื่อการศึกษา โดย sagaming66